Tha hương lễ chạp Hổ đình gia
Tan tuyết còn nguyên Lục xuất hoa
Cỏ mọc đông xuân thời tuyết đổi
Quạ kêu chiều sớm tháng ngày qua
Ngọn đèn trừ tịch đừng cho cạn
Chén rượu tiêu sầu vẫn rở ra
Muôn việc lo âu nhìn mái tóc
Cửa đông sắm sửa sớm mai qua

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.