Rừng sâu chim sẻ chẳng theo bầy
Bay đậu ngàn cây chót vót mây
Lại thói thơ ngâm mời viễn khách
Cứ vang cười lớn sống qua ngày
Có không danh lợi không màng chuyện
Tròn sáng lòng trăng tựa kẻ này
Thành Hải nằm nghe hương cúc thoảng
Thu về đập vải rộn nhà ai