Ve chiều không dám nghe kêu
Lá rơi nào dám nhìn ngắm
Chúng ta khách cuối thu buồn
Ngã ấy chia tay khó lắm
Nước trôi rời bỏ hoang thành
Nhạn ải nhập vào mây lạnh
Trước cửa nhà Đào cúc úa
Hoa dư buồn tặng đến anh

tửu tận tình do tại