Bên sông Hoàng có nhiều thỏ béo
Chó đớp nhanh, ngựa xéo như bay
Bá Lăng cựu tướng vô tài
Nhớ đêm địch đánh, ra ngoài săn muông

tửu tận tình do tại