Việc người ngày tạo giục nhau đi,
Tiếng cuốc kêu xuân đã chắc gì.
Nợ nước nợ non vay chửa trả,
Nợ tình thêm vướng bạn nga mi.

Nguồn: Lương Khải Siêu, Nguyễn Văn Y biên soạn, NXB Hoa đăng, 1972
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)