Đêm dài dằng dặc sáng còn lâu,
Mấy trận mây đen kéo mịt mù.
Ai sính ngâm bài kêu vách hỏi,
Thức vi phú khúc bùn sâu.
Giục người ngựa nọ càng thêm tuổi,
Khuấy giác ve kia cố gọi sầu.
Lội nước trèo non lòng bát ngát,
Khách về một độ bạn trời thu.

Bản dịch của chính tác giả.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.