Đồng phẳng vây quanh ba mặt đồi,
Sông Lô một dải chảy ra khơi.
Đây cha, đây chú, ngày xưa họp,
Này núi, này cây, thuở bé chơi.
Tưởng đó một cành chim làm tổ!
Ngờ đâu muôn dặm hạc xa vời...!
Ít nhiều cội quế trồng khi trước
Được mấy nhành thu ngạo nghễ tươi?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)