Giả Vân Hoa 賈雲華 không rõ năm sinh năm mất, còn có tên Phinh Phinh 娉娉, là nữ thi nhân đời Nguyên, người Tiền Đường (nay là Hàng Châu, Chiết Giang). Tác phẩm hiện còn trong "Nguyên thi kỷ sự" 元詩紀事 (quyển 36) của Trần Diễn 陳衍.