Mái đỏ xe vua rời,
Thềm ngọc sao xấu soi.
Đều bỏ điện mà chạy,
Lầu ngọc hết ở rồi.
Phần Dương, xe tạm núp,
Yên tướng thư mong coi.
Bảy miếu, cứ giữ lối,
Vạn nẻo ắt sẽ noi.

tửu tận tình do tại