Nơi đây sao gậy tới ,
Gió thu thổi triền miên.
Sen trong ao, sương lật,
Cúc sau vườn, mưa tràn.
Ruồng rẫy chẳng hại nết,
Hư không chẳng rời thiền,
Chiếu người, tròn trăng bãi,
Gặp nhau cùng qua đêm,

tửu tận tình do tại