Trung doãn nổi từ lâu,
Tới giờ nhớ càng nhiều.
Dữu Tín cùng sánh được,
Trần Lâm sánh được đâu.
Một tật nhờ chủ sáng,
Ba năm giữ lòng cao.
Buồn lắm muốn viết lách,
Hãy thử ngâm "Bạch đầu"!

tửu tận tình do tại