Bạch Cẩu xiên phía bắc,
Hoàng Ngưu ngay tại đông.
Mây kẽm thường chiếu tối,
Gió hoà cùng trăng sông.
Phơi thuốc vui già yếu,
Coi cửa mặc nhỏ trông.
Đã biết làm chẳng kịp,
Lại giận tai điếc hung!

tửu tận tình do tại