Lao Bảo, tháng 11-1940
(Trong những ngày tuyệt thực)

Nguyệt di hoa ảnh ước trùng lai.