Những từ tạm biệt chốc hai xuân,
Đất bắc trời nam nẻo cách ngăn.
Chí cả bồng tang chờ đợi lớn,
Giấc mơ hòe cúc sớm hôm gần.
Dựng bờ chức nặng công Tiêu, Khấu,
Trị nước mưu xa chí Phủ, Thân.
Khen ngợi mấy lần nghe ý chúa,
Vẻ vang vì bạn cũng thêm phần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.