Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Bạch Cư Dị - 白居易

Thơ » Trung Quốc


Bạch Cư Dị
» Hiện danh sách 23 người yêu thích
» Hiện danh sách 1 bài viết liên quan tới tác giả Bạch Cư Dị trong Thư viện bài viết
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Đáp Vi Chi129. Lý Bạch mộ
2. Đông đình nhàn vọng130. Liễu lăng
3. Đông chí túc Dương Mai quán131. Luy tuấn
4. Đông dạ văn trùng132. Mại thán ông
5. Đại Lâm tự đào hoa133. Mẫu biệt tử
6. Đại lân tẩu ngôn hoài134. Mộ giang ngâm
7. Đại mại tân nữ tặng chư kỹ135. Mộ lập
8. Đề Lệnh Hồ gia mộc lan hoa136. Nam Phố biệt
9. Đỗ Lăng tẩu137. Nguỵ vương đê
10. Đối tửu kỳ 4138. Nhàn cư
11. Đồ Sơn tự độc du139. Nhàn tịch
12. Đồng Lý Thập Nhất tuý ức Nguyên Cửu140. Nhân định
13. Độc Lão Tử141. Nhuận cửu nguyệt cửu nhật độc ẩm
14. Độc Trang Tử142. Phóng lữ nhạn
15. Ức giang liễu143. Phóng ngôn kỳ 1
16. Ức Giang Nam kỳ 1144. Phóng ngôn kỳ 3
17. Ức Giang Nam kỳ 2145. Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt
18. Ức Giang Nam kỳ 3146. Phú đắc thính biên hồng
19. Ức Nguyên Cửu147. Phọc nhung nhân
20. Bành Lễ hồ vãn quy148. Phủ tây trì
21. Bách luyện kính149. Phiếm Thái Hồ thư sự, ký Vi Chi
22. Bát nguyệt thập ngũ nhật dạ cấm trung độc trực, đối nguyệt ức Nguyên Cửu150. Phong vũ vãn bạc
23. Bát tuấn đồ151. Quan du ngư
24. Bạch Vân tuyền152. Quan ngải mạch
25. Bản kiều lộ153. Quan ngưu
26. Bội hoàng154. Sinh ly biệt
27. Ca vũ155. Sơn giá cô
28. Cảm cố Trương bộc xạ chư kỹ156. Sơn hạ túc
29. Cảm hạc157. Tam niên biệt
30. Cảm Hoá tự kiến Nguyên, Lưu đề danh158. Tân chế bố cừu
31. Cảm kính159. Tân Phong chiết tý ông
32. Cấm trung160. Tây Hồ lưu biệt
33. Cần Chính lâu tây lão liễu161. Tây hồ vãn quy hồi vọng cô sơn tự tặng chư khách
34. Cửu bất kiến hàn thị lang, hí đề tứ vận dĩ ký chi162. Tây Lương kỹ
35. Cửu niên thập nhất nguyệt nhị thập nhất nhật cảm sự nhi tác (Kỳ nhật độc du Hương Sơn tự)163. Tích mẫu đơn hoa kỳ 1
36. Chân nương mộ164. Tích mẫu đơn hoa kỳ 2
37. Chủng lệ chi165. Tùng thanh
38. Chiêu đông lân166. Túc Chương Đình dịch
39. Chiêu Quân từ kỳ 1167. Túc Huỳnh Dương
40. Chiêu Quân từ kỳ 2168. Túc Tử Các sơn bắc thôn
41. Chu trung độc Nguyên Cửu thi169. Tảo thu độc dạ
42. Chu trung dạ vũ170. Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 1: Xuân sinh
43. Dĩ kính tặng biệt171. Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 2: Xuân lai
44. Dạ tranh172. Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 3: Xuân khứ
45. Dạ tuyết173. Tầm quách đạo sĩ bất ngộ
46. Dạ vũ174. Tần Cát Liễu
47. Dục dữ nguyên bát bốc lân, tiên hữu thị tặng175. Tần trung ngâm kỳ 01 - Nghị hôn
48. Dữ Mộng Đắc cố tửu nhàn ẩm, thả ước hậu kỳ176. Tần trung ngâm kỳ 02 - Trọng phú
49. Di Ái tự177. Tần trung ngâm kỳ 03 - Thương trạch
50. Diêm thương phụ178. Tần trung ngâm kỳ 04 - Thương hữu
51. Du tiểu Động Đình179. Tần trung ngâm kỳ 05 - Bất trí sĩ
52. Du Triệu thôn hạnh hoa180. Tần trung ngâm kỳ 06 - Lập bi
53. Du Vân Cư tự tặng Mục tam thập lục địa chủ181. Tần trung ngâm kỳ 07 - Khinh phì
54. Dư Hàng hình thắng182. Tần trung ngâm kỳ 08 - Ngũ huyền
55. Dương liễu chi bát thủ kỳ 1183. Tần trung ngâm kỳ 09 - Ca vũ
56. Dương liễu chi bát thủ kỳ 2184. Tần trung ngâm kỳ 10 - Mãi hoa
57. Dương liễu chi bát thủ kỳ 3185. Tặng Dương bí thư Cự Nguyên
58. Dương liễu chi bát thủ kỳ 4186. Tặng nội
59. Dương liễu chi bát thủ kỳ 5187. Tặng Quan Miến Miến
60. Dương liễu chi bát thủ kỳ 6188. Tặng Tiết Đào
61. Dương liễu chi bát thủ kỳ 7189. Tặng Vương sơn nhân
62. Dương liễu chi bát thủ kỳ 8190. Từ ô dạ đề
63. Dương liễu chi nhị thủ kỳ 1191. Tử vi hoa
64. Giang lâu vãn thiếu cảnh vật tiên kỳ ngâm ngoạn thành thiên ký Thuỷ bộ Trương Tịch viên ngoại192. Tự Giang Lăng chi Từ Châu lộ thượng ký huynh đệ
65. Giang Nam tống bắc khách nhân bằng ký Từ Châu huynh đệ thư193. Tự khuyến
66. Giang thượng địch194. Tỳ bà hành
67. Giang thượng ngâm Nguyên bát tuyệt cú195. Tống Tiêu xử sĩ du kiềm nam
68. Hà đình tình vọng196. Tống Vương thập bát quy sơn ký đề Tiên Du tự
69. Hà Mãn Tử197. Tỉnh để dẫn ngân bình
70. Hàm Đan đông chí dạ tư gia198. Thanh thạch
71. Hàn khuê oán199. Thái địa hoàng giả
72. Hàn thực dã vọng ngâm200. Thái Hàng lộ
73. Hàng Châu xuân vọng201. Thái liên khúc
74. Hí đáp chư thiếu niên202. Thính lô quản
75. Hí đề tân tài tường vi203. Thôn cư khổ hàn
76. Hạ vũ204. Thôn dạ
77. Hạnh Viên hoa hạ tặng Lưu lang trung205. Thù tặng Lý Luyện Sư kiến chiêu
78. Hạo ca hành206. Thất đức vũ
79. Hải man man207. Thất tịch
80. Hậu cung oán208. Thu giang tống khách
81. Hậu cung từ209. Thu mộ giao cư thư hoài
82. Hắc đàm long210. Thu sơn
83. Hữu mộc kỳ 7 - Lăng tiêu hoa211. Thu tứ
84. Hữu nhân dạ phỏng212. Thu tịch
85. Hỷ bãi quận213. Thu trùng
86. Hồ tuyền nữ214. Thượng Dương nhân
87. Hồng anh vũ (Thương Sơn lộ phùng)215. Thương Sơn lộ hữu cảm
88. Hồng tuyến thảm216. Thương xuân khúc
89. Hoa phi hoa217. Tiền Đường hồ xuân hành
90. Hoạ Đỗ lục sự đề hồng diệp218. Trì bạn kỳ 1
91. Hoạ đáp thi kỳ 4 - Hoạ đại chuỷ ô219. Trì bạn kỳ 2
92. Hoạ Dương thượng thư bãi tướng hậu hạ nhật du Vĩnh An thuỷ đình, kiêm chiêu bản Tào Dương thị lang đồng hành220. Trì thượng
93. Hung trạch221. Trùng dương tịch thượng phú bạch cúc
94. Hương Lô phong hạ tân bốc sơn cư, thảo đường sơ thành, ngẫu đề đông bích kỳ 1222. Trúc chi từ kỳ 1
95. Hương Lô phong hạ tân bốc sơn cư, thảo đường sơ thành, ngẫu đề đông bích kỳ 4223. Trúc chi từ kỳ 2
96. Ký Đường Sinh224. Trúc chi từ kỳ 3
97. Ký Ân Hiệp Luật225. Trúc chi từ kỳ 4
98. Ký Dương Vạn Châu Tứ Vọng lâu226. Trung thu nguyệt
99. Ký Tương Linh227. Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật
100. Ký Vi Chi kỳ 1228. Trường hận ca
101. Ký Vi Chi kỳ 2229. Trường tương tư (I)
102. Ký Vi Chi kỳ 3230. Trường tương tư (II)
103. Khách trung nguyệt231. Tuý hậu cuồng ngôn, thù tặng Tiêu, Ân nhị hiệp luật
104. Khán thái liên232. Tuý trung kiến Vi Chi cựu quyển hữu cảm
105. Khúc giang ức Nguyên Cửu233. Tư phụ my
106. Khúc giang hữu cảm234. Vân Cư tự cô đồng
107. Khúc giang tuý hậu tặng chư thân cố235. Vãn thu nhàn cư kỳ 3
108. Khốc Hoàng Phủ thất lang trung Thực236. Vũ Khâu tự lộ yến lưu biệt chư kỹ
109. Khốc Lưu Đôn Chất237. Vấn hữu
110. Khốc Lưu thượng thư Mộng Đắc kỳ 1238. Vấn Hoài thuỷ
111. Khốc Lưu thượng thư Mộng Đắc kỳ 2239. Vấn Lưu thập cửu
112. Khuê oán từ kỳ 1240. Vọng Dịch đài
113. Khuyến tửu241. Vọng giang lâu thượng tác
114. Kiến Doãn Công Lượng tân thi ngẫu tặng tuyệt cú242. Vọng nguyệt hữu cảm
115. Kiến Xương giang243. Vịnh Vũ Hầu
116. Lam Kiều dịch kiến Nguyên Cửu thi244. Văn dạ châm
117. Lâm Đô dịch đáp Mộng Đắc245. Văn Dương thập nhị tân bái tỉnh lang, dao dĩ thi hạ
118. Lâm giang tống Hạ Chiêm246. Văn khốc giả
119. Lãm Lư Tử Mông thị ngự cựu thi, đa dữ Vi Chi xướng hoạ, cảm kim thương tích, nhân tặng Tử Mông, đề ư quyển hậu247. Vi Chi chỉnh tập cựu thi cập văn bút vi bách trục, dĩ thất ngôn trường cú ký Lạc Thiên, Lạc Thiên thứ vận thù chi, dư tứ vị tận, gia vi lục vận trùng ký
120. Lãng đào sa kỳ 1248. Xuân đề hồ thượng
121. Lãng đào sa kỳ 2249. Xuân đề Hoa Dương quán
122. Lãng đào sa kỳ 3250. Xuân giang
123. Lãng đào sa kỳ 4251. Y Châu
124. Lãng đào sa kỳ 5252. Yến tán
125. Lãng đào sa kỳ 6253. Yến Tử lâu kỳ 1
126. Lĩnh thượng vân254. Yến Tử lâu kỳ 2
127. Lạc Dương tảo xuân255. Yến Tử lâu kỳ 3
128. Lý đô uý cổ kiếm Trang trong tổng số 26 trang (255 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

   Đáp Vi Chi
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường
Từ khoá: Nguyên Chẩn
Đã được xem 819 lần
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 09:26
Chưa ai thích
2 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

答微之

Đáp Vi Chi

Trả lời Vi Chi (Người dịch: kimthoty @www.tvvn.org)

君寫我詩盈寺壁,
我題君句滿屏風。
與君相遇知何處,
兩葉浮萍大海中。

Quân tả ngã thi doanh tự bích,
Ngã đề quân cú mãn bình phong.
Dữ quân tương ngộ tri hà xứ,
Lưỡng diệp phù bình đại hải trung.

Đầy vách chùa thơ tôi anh viết
Khắp bình phong tôi chép bài anh
Gặp nhau, vội biệt sao đành
Hai cành bèo nổi biển xanh sóng đùa.

 
  

   Đông đình nhàn vọng
 
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú, thời kỳ: Trung Đường
Đã được xem 256 lần
Đăng bởi hạo hạo vào 10/10/2013 23:39
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

東亭閑望

Đông đình nhàn vọng

Đình đông nhàn ngắm (Người dịch: Nguyễn Minh @hoasontrang.us)

東亭盡日坐,
誰伴寂寥人?
綠桂為佳客,
紅蕉當美人。
笑言雖不接,
情狀似相親。
不作悠悠想,
如何度晚春?

Đông đình tận nhật toạ,
Thuỳ bạn tịch liêu nhân?
Lục quế vi giai khách,
Hồng tiêu đương mỹ nhân.
Tiếu ngôn tuy bất tiếp,
Tình trạng tự tương thân.
Bất tác du du tưởng,
Như hà độ vãn xuân?

Ngồi đình đông cả ngày không vội
Ai sẽ là bạn với kẻ này ?
Quế xanh khách quý xứng vai
Chuối hồng đáng mặt cho người xinh tươi
Tuy không biết nói cười thành tiếng
Nhưng tình hình tiềm tiệm thiết thân
Nếu không tưởng tượng mênh mông
Làm sao qua được ngày xuân muộn màng ?

» Hiện dịch nghĩa

 
  

   Đông chí túc Dương Mai quán
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường
Đã được xem 993 lần
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 09:23
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 18/03/2007 09:27
1 người thích
3 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

冬至宿楊梅館

Đông chí túc Dương Mai quán

Hôm đông chí ngủ ở quán Dương Mai (Người dịch: Tản Đà)

十一月中長至夜,
三千裏外遠行人。
若為獨宿楊梅館,
冷枕單床一病身。

Thập nhất nguyệt trung trường chí dạ,
Tam thiên lý ngoại viễn hành nhân
Nhược vi độc túc Dương Mai quán,
Lãnh chẩm đan sàng nhất bệnh thân.

Dài nhất một đêm trong tháng một,
Ngoài ba nghìn dặm kẻ đi xa.
Dương Mai quán khách mình ai ngủ,
Gối lạnh giường đơn ốm thế mà.


Nguồn: tạp chí Ngày nay, số 148, 1939
 
  

   Đông dạ văn trùng
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường
Đã được xem 1942 lần
Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2005 18:39
2 người thích
11 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

冬夜聞蟲

Đông dạ văn trùng

Đêm đông nghe tiếng dế (Người dịch: Lê Nguyễn Lưu)

蟲聲冬思苦於秋,
不解愁人聞亦愁。
我是老翁聽不畏,
少年莫聽白君頭。

Trùng thanh đông tứ khổ ư thu,
Bất giải sầu nhân văn diệc sầu.
Ngã thị lão nhân thính bất uý,
Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu.

Dế đông sầu gấp mấy thu dồn,
Người dửng dưng nghe cũng chạnh buồn.
Già cả như ta nghe chả sợ,
Tuổi xanh e sẽ bạc đầu luôn.

» Hiện dịch nghĩa


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
 
  

   Đại Lâm tự đào hoa
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường
Từ khoá: hoa đào mùa xuân
Đã được xem 3927 lần
Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2005 18:42
Đã sửa 3 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 11/12/2010 04:40
5 người thích
12 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

大林寺桃花

Đại Lâm tự đào hoa

Hoa đào chùa Đại Lâm (Người dịch: Phụng Hà)

人間四月芳菲盡,
山寺桃花始盛開。
長恨春歸無覓處,
不知轉入此中來。

Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận,
Sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai.
Trường hận xuân quy vô mịch xứ,
Bất tri chuyển nhập thử trung lai.

Tháng tư, trăm hoa đã tàn phai,
Hoa đào chùa núi mới mãn khai.
Giận mãi nàng Xuân sao kín tiếng,
Về ẩn non này, xuân với ai !

» Hiện dịch nghĩa

 
  

   Đại lân tẩu ngôn hoài
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường
Từ khoá: tuổi già
Đã được xem 1671 lần
Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2005 18:45
8 người thích
10 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

代鄰叟言懷

Đại lân tẩu ngôn hoài

Thay ông hàng xóm nói tâm sự (Người dịch: Hoàng Tạo)

人生何事心無定,
宿昔如今意不同。
宿昔愁身不得老,
如今恨作白頭翁。

Nhân sinh hà sự tâm vô định,
Túc tích như kim ý bất đồng.
Túc tích sầu thân bất đắc lão,
Như kim hận tác bạch đầu ông!

Người đời sao nghĩ vẩn vơ ?
Tấm lòng khi trước bây giờ khác nhau.
Trước buồn chẳng được sống lâu,
Nay làm ông lão bạc đầu lại chê!

» Hiện dịch nghĩa

 
  

   Đại mại tân nữ tặng chư kỹ
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường
Đã được xem 1221 lần
Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2005 18:48
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 21/01/2012 01:37
1 người thích
6 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

代賣薪女贈諸妓

Đại mại tân nữ tặng chư kỹ

Thay lời gái bán củi tặng kỹ nữ (Người dịch: Lê Nguyễn Lưu)

亂蓬為鬢布為巾,
曉踏寒山自負薪。
一種錢塘江畔女。
著紅騎馬是何人?

Loạn bồng vi mấn, bố vi cân,
Hiểu đạp Hàn sơn tự phụ tân.
Nhất chủng Tiền Đường giang bạn nữ,
Trước hồng kỵ mã thị hà nhân ?

Đầu bù như rạ quấn khăn thô
Sớm dẫm non Hàn gánh củi khô
Gái bến Tiền Đường ai đó nhỉ?
Quần hồng cỡi ngựa biết bao cô!

» Hiện dịch nghĩa


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
 
  

   Đề Lệnh Hồ gia mộc lan hoa
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường
Từ khoá: Lệnh Hồ Sở hoa mộc lan
Đã được xem 276 lần
Đăng bởi hạo hạo vào 10/10/2013 23:45
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

題令狐家木蘭花

Đề Lệnh Hồ gia mộc lan hoa

Đề nhà họ Lệnh Hồ viết về hoa mộc lan (Người dịch: Nguyễn Minh @hoasontrang.us)

膩如玉指塗朱粉,
光似金刀剪紫霞。
從此時時春夢裏,
應添一樹女郎花。

Nhị như ngọc chỉ đồ chu phấn,
Quang tự kim đao tiễn tử hà.
Tòng thử thì thì xuân mộng lý,
Ưng thiêm nhất thụ nữ lang hoa.

Nhuỵ như ngón tay ngà phấn đỏ
Sáng tựa dao cắt bỏ ráng chiều
Xem hoa xong, mộng mơ nhiều
Muốn hoa nữ tướng mỹ miều trồng thêm

» Hiện dịch nghĩa


Lệnh Hồ gia: tức nhà của Lệnh Hồ Sở, thi hữu của tác giả.
 
  

   Đỗ Lăng tẩu
 
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể), thời kỳ: Trung Đường
Từ khoá: Đỗ Phủ
Đã được xem 868 lần
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 08:56
2 người thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

杜陵叟

Đỗ Lăng tẩu

Ông già Đỗ Lăng (Người dịch: Doãn Kế Thiện)

杜陵叟,杜陵居,
歲種薄田一頃餘。
三月無雨旱風起,
麥苗不秀多黃死。
九月降霜秋早寒,
禾穗未熟皆青乾。
長吏明知不申破,
急斂暴徵求考課。
...

Đỗ Lăng tẩu, Đỗ Lăng cư,
Tuế chủng bạc điền nhất khoảnh dư.
Tam nguyệt vô vũ hạn phong khởi,
Mạch miêu bất tú đa hoàng tử.
Cửu nguyệt giáng sương thu tảo hàn,
Hoà tuệ vị thục giai thanh can.
Trưởng lại minh tri bất thân phá,
Cấp liễm bạo trung cầu khảo khoá.
...

Ông già Đỗ Lăng, quê Đỗ Lăng,
Mấy thửa ruộng xấu cấy quanh năm.
Tháng ba không mưa, lại gió nóng,
Mạ không lên được đều chết bỏng.
Tháng chín lạnh sớm, sương xuống nhiều,
Gié lúa chưa chín đều héo queo.
Quan trên biết rõ mà không xét,
Thúc lấy đủ tô cầu lập công.
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Ông lão Đỗ Lăng chỉ Đỗ Phủ.
 
  

   Đối tửu kỳ 4
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường
Đã được xem 163 lần
Đăng bởi hạo hạo vào 10/10/2013 10:29
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

對酒其四

Đối tửu kỳ 4

Trước rượu kỳ 4 (Người dịch: Nguyễn Minh @hoasontrang.us)

百歲無多時壯健,
一春能幾日晴明。
相逢且莫推辭醉,
聽唱陽關笫四聲。

Bách tuế vô đa thì tráng kiện,
Nhất xuân năng kỷ nhật tình minh.
Tương phùng thả mạc thôi từ tuý,
Thính xướng "Dương quan đệ tứ thanh".

Trăm năm tuổi mấy khi cao ráo
Một xuân cần tỉnh táo vài ngày
Gặp nhau không thể không say
Vì nghe hào khí trong bài "Dương quan"

» Hiện dịch nghĩa


 
  

Trang trong tổng số 26 trang (255 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

© 2004-2014 Vanachi