Tên bài thơ: Tích Tụng
Tên nguyên gốc: 惜诵
Tên tiếng Việt: Bài tụng tiếc thương
Tác giả: Khuất Nguyên (Trung Quốc)
Nhóm bài: Cửu chương
Gửi bởi Như Quỳnh
Ngày gửi: 13/07/2017 12:42
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: chưa có bản dịch惜诵以致愍兮, 发愤以抒情.
所非忠而言之兮, 指苍天以为正.
令五帝以折中兮, 戒六神与向服.
俾山川以备御兮, 命咎繇使听直.
谒忠诚以事君兮, 反离群而赘.
忘儇媚与背众兮, 情与貌其不变.
故相臣莫若君兮, 所以证之不远.
吾谊先君而后身兮, 羌众人之所仇.
专惟君而无他兮, 又众兆之所雠.
一心而不豫兮, 羌不可保也.
疾亲君而无他兮, 有招祸之道也.
思君其莫我忠兮, 勿忘身之贱贫.
事君而不贰兮, 迷不知宠之门.
忠何罪组遇罚兮, 亦非余心之所志.
行不群以巅越兮, 又兆众之所.
纷逢尤以离谤兮, 謇不可释;
情沉抑而不达兮, 又蔽而莫之白.
心郁邑而不达兮, 又莫察余之中情.
固烦言不可结而诒兮, 愿陈志而无路.
退静默而莫余知兮, 进号呼又莫吾闻.
申侘傺之烦惑兮, 中闷瞀之.
昔余梦登天兮, 魂中道而无杭.
吾使厉神占之兮, 曰: "有志极而无旁" .
"终危独以离异兮?" 曰: "君可思而不可恃.
故众口其铄金兮, 初若是而逢殆.
惩于羹而吹齑兮, 何不变此志也?
欲释阶而登天兮, 犹有曩之态也.
众骇遽以离心兮, 又何以为此伴也?
同极而异路兮, 又何以为此援也?
晋申生之孝子, 父信谗而不好.
行婞直而不豫兮, 鲧功用而不就."
吾闻作忠以造怨兮, 忽谓之过言.
九折臂而成医兮, 吾至今而知其信然.
矰弋机而在上兮, 罻罗张而在下.
设张辟以娱兮, 愿侧身而无所.
欲儃徊以干傺兮, 恐重患而离尤.
欲高飞而远集兮, 君罔谓汝何之?
欲横奔而失路兮, 坚志而不忍.
背膺牉以交痛兮, 心郁结不纡轸.
梼木兰以矫蕙兮, 糳 申椒以为粮.
播江离与滋菊兮, 愿春日以为糗芳.
恐情质之不信兮, 故重着以自明.
矫兹媚以私处兮, 愿曾思而远身.


Phiên âm:
Tích tụng dĩ trí mẫn hề, phát phẫn dĩ trữ tình.
Sở phi trung nhi ngôn chi hề, chỉ thương thiên dĩ vi chính.
Lệnh ngũ đế dĩ chiết trung hề, giới lục thần dữ hướng phục.
Tỉ sơn xuyên dĩ bị ngự hề, mệnh cữu diêu sử thính trực.
Yết trung thành dĩ sự quân hề, phản ly quần nhi chuế.
Vong huyên mị dữ bối chúng hề, tình dữ mạo kỳ bất biến.
Cố tương thần mạc nhược quân hề, sở dĩ chứng chi bất viễn.
Ngô nghị tiên quân nhi hậu thân hề, khương chúng nhân chi sở cừu.
Chuyên duy quân nhi vô tha hề, hựu chúng triệu chi sở thù.
Nhất tâm nhi bất dự hề, khương bất khả bảo dã.
Tật thân quân nhi vô tha hề, hữu chiêu hoạ chi đạo dã.
Tư quân kỳ mạc ngã trung hề, vật vong thân chi tiện bần.
Sự quân nhi bất nhị hề, mê bất tri sủng chi môn.
Trung hà tội tổ ngộ phạt hề, diệc phi dư tâm chi sở chí.
Hành bất quần dĩ điên việt hề, hựu triệu chúng chi sở.
Phân phùng vưu dĩ ly báng hề, kiển bất khả thích;
Tình trầm ức nhi bất đạt hề, hựu tế nhi mạc chi bạch.
Tâm úc ấp nhi bất đạt hề, hựu mạc sát dư chi trung tình.
Cố phiền ngôn bất khả kết nhi di hề, nguyện trần chí nhi vô lộ.
Thối tịnh mặc nhi mạc dư tri hề, tiến hào hô hựu mạc ngô văn.
Thân sá sế chi phiền hoặc hề, trung muộn mậu chi.
Tích dư mộng đăng thiên hề, hồn trung đạo nhi vô hàng.
Ngô sử lệ thần chiêm chi hề, viết: "Hữu chí cực nhi vô bàng" .
"Chung nguy độc dĩ ly dị hề?" Viết: "Quân khả tư nhi bất khả thị.
Cố chúng khẩu kỳ thước kim hề, sơ nhược thị nhi phùng đãi.
Trừng vu canh nhi xuy tê hề, hà bất biến thử chí dã?
Dục thích giai nhi đăng thiên hề, do hữu nẵng chi thái dã.
Chúng hãi cự dĩ ly tâm hề, hựu hà dĩ vi thử bạn dã?
Đồng cực nhi dị lộ hề, hựu hà dĩ vi thử viện dã?
Tấn thân sinh chi hiếu tử, phụ tín sàm nhi bất hảo.
Hành hanh trực nhi bất dự hề, cổn công dụng nhi bất tựu."
Ngô văn tác trung dĩ tạo oán hề, hốt vị chi quá ngôn.
Cửu chiết tí nhi thành y hề, ngô chí kim nhi tri kỳ tín nhiên.
Tăng dặc cơ nhi tại thượng hề, uý la trương nhi tại hạ.
Thiết trương bích dĩ ngu hề, nguyện trắc thân nhi vô sở.
Dục thản hồi dĩ can sế hề, khủng trọng hoạn nhi ly vưu.
Dục cao phi nhi viễn tập hề, quân võng vị nhữ hà chi?
Dục hoành bôn nhi thất lộ hề, kiên chí nhi bất nhẫn.
Bối ưng phán dĩ giao thống hề, tâm úc kết bất hu chẩn.
Đào mộc lan dĩ kiểu huệ hề, 糳 thân tiêu dĩ vi lương.
Bá giang ly dữ tư cúc hề, nguyện xuân nhật dĩ vi khứu phương.
Khủng tình chất chi bất tín hề, cố trọng trước dĩ tự minh.
Kiểu tư mị dĩ tư xử hề, nguyện tằng tư nhi viễn thân.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.