Lửa bốc gió lùa nơi sảnh hẹp,
Sân thông luống cúc ngán hương chìm.
Đáng thương sách mọt thành tro bụi
Chẳng nỡ trường thi mắc khoá im.
Sĩ giỏi, gương văn còn xuất hiện,
Bảng vàng sân chúa hãy quan chiêm.
Nét son thà điểm lưu muôn thuở,
Liễu tạ dù xanh những biếng xem.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.