Trên cầu dưới bến nước lăn tăn
Một lá thuyền đêm cảnh vắng yên
Chút ít thi hoài kìm chẳng nổi
Ấy trăng, ấy gió, ấy giang sơn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)