Một cảnh trời quang khói đượm nồng
Người người ánh đỏ bởi hoa sông
Lam Sơn giai khí tuôn bên núi
Lương Thuỷ nguồn thơm đổ phía trong
Hùng dũng thuyền quân theo sóng lướt
Dập dềnh bè mảng vững buồm rong
Tới nay may đội ơn mưa móc
Sáng nghiệp công lao tạc cõi lòng

Nguồn: Hiền tài là nguyên khí quốc gia - Kỷ niệm lần thứ 500 năm mất Thân Nhân Trung, Trung tâm Unesco thông tin tư liệu lịch sử - văn hoá Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang xuất bản, 2000