Sông Tú quanh thôn chảy lượn lờ,
Thư đường khéo đặt đúng bến bờ.
Bóng trời, ánh nước chung tình ý,
Trang sách, hoa mai lẫn mộng mơ.
Gió lắc cài ngà, cây lá động,
Mưu lau nghiên mực, khói mây mờ.
Loanh quanh đèn sách toàn dư sự,
Mà tưởng tài ba, rõ vẩn vơ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.