Đi thuyền tháng hạ nước chưa đầy
Chết dí chinh phu cạnh núi này
Tớ khỏe ăn rồi chăm đánh vật
Thầy buồn trà hết rượu chuyên tay
Người qua người lại vô tâm cả
Triều xuống triều lên hữu ý đây?
Được buổi đợi ngày đông xuất phát
Qua đây khi ấy khác ngày rày

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)