Xe không qua được cửa thành đông,
Tô Lịch qua cầu trăng chiếu sông.
Buổi trước tổ tiên đà tạo dựng,
Ngày nay con cháu khỏi lông bông.
Trước sân, cây quế thân còm cõi,
Bên mái, cành mai lá bít bùng.
Hàng xóm nghe tin sang vội vã,
Như đêm trong mộng cứ mơ mòng!