Bãi cua cồn Hến cận thần kinh
Ông lão chèo khua cũng đã rành
Ðừng hỏi đường đê công thợ xảo
Trộm xem cảng bến cảnh trời xinh
Thuyền câu canh muộn sầu buông mái
Chiến địa xưa say ngã mấy thành
Sao tháo biển đông dòng nước cạn
Sóng lòng Ngũ Tử sẽ làm thinh