Trên sông người dạo chiếc thuyền thơ
Quanh quẩn mình ta chốn bến bờ
Chẳng được cùng say bên chén rượu
Hết rồi dịp gặp buổi trăng mơ
Thương Lang chài hát xong câu hát
Lục Ỷ khách đàn lộng tiếng tơ
Mấy thuở phong lưu đêm mấy thuở
Sáo ru tiếc chẳng mạn thuyền chờ