Tạo ngày 21/09/2008 19:22 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 21/09/2008 19:37 bởi hongha83, số lượt xem: 1621
Lê Thái Tổ 黎太祖 (1381-1433) huý Lê Lợi 黎利, là người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh trở thành vị vua đầu tiên của nhà Hậu Lê, một triều đại trong lịch sử Việt Nam. Ông ở ngôi gần 6 năm, thọ 49 tuổi. Thuỵ hiệu do Lê Thái Tông đặt là Thống Thiên Khải Vận Thánh Đức Thần Công Duệ Văn Anh Vũ Khoan Minh Dũng Trí Hoàng Nghĩa Chí Minh Đại Hiếu Cao Hoàng Đế.

Lê Thái Tổ để lại bài thơ duy nhất do chính ông sáng tác là bài "Chinh Điêu Cát Hoãn hoàng quá Long Thuỷ đê", được khắc tại núi Khác Pha, xã Hào Tráng, châu Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình.

Nguồn:
1. http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_L%E1%BB%A3i
2. Nguyễn Văn Siêu - Phương Đình dư địa chí/ Ngô Mạnh Nghinh dịch, NXB Văn hoá thông tin, tái bản năm 2001 (tr.418-419)