1. Bát Giác Trại phong 八角寨峰
 2. Chí Linh vãng cảnh 志零往景
  2
 3. Duyên hải Nam Trung Bộ lữ thứ 沿海南中部旅次
 4. Đài Bắc tứ tuyệt 臺北四絕
  1
 5. Đào Hoa công chúa bi ký 陶華公主碑記
 6. Đăng cao quan vân thuỷ 登高观云水
 7. Đề Hoàng Sa đội chi tích sở hành xứ 題黄沙隊之昔所行處
 8. Gia hương tức sự 家乡即事
 9. Giác Địa nhị thủ kỳ nhất 角地二手其一
  2
 10. Giác Địa nhị thủ kỳ nhị 角地二手其二
  2
 11. Hà Giang ngọc mễ tình 河江玉米情
 12. Hoa lãng luận 花浪论
  1
 13. Hoa Minh Lầu vịnh 花明樓咏
  2
 14. Hồ biên dữ hữu quá trung thu tiết 湖边与友过中秋节
  3
 15. Kim kê báo hiểu 金雞報曉
 16. Lãm địa Hoa 覽地華
  1
 17. Lão Nhai khoáng cảnh 老街矿景
 18. Mê Kông quốc tế hội thảo 湄公國際會討
 19. Nam Sách cổ đào bình 南策古陶瓶
  1
 20. Nghĩa Lĩnh hoài cổ 义岭怀古
 21. Phú Sỹ sơn nhất đáo 富士山一到
  2
 22. Phú Sỹ sơn tái đáo 富士山再到
 23. Quá Lư Sơn lão biệt thự 過廬山老別墅
  2
 24. Quế Lâm hoài cảm 桂林懷感
 25. Quế Lâm vô miên dạ 桂林無眠夜
 26. Tam Tần hoài cổ 三秦懷古
  3
 27. Tặng Trung Tây Hoành Thái (Nakanishi Hirota) ASEAN Japan Center 贈中西宏太 ASEAN Japan Center
 28. Tập Kiều
 29. Tập Kiều ảnh chim đại bàng đang bay
 30. Thần vãng Tăng Thượng tự 晨往增上寺
 31. Thôn điện kỳ 1 村电其一
 32. Thôn điện kỳ 2 村电其二
 33. Thời sắc 时色
  4
 34. Thướng Burj Khalifa Tháp quan Tây Á phong vực 上Burj Khalifa塔, 觀西亞風域
 35. Thượng Hải than điện ảnh 上海灘電影
  1
 36. Tứ thập niên phần (kỳ nhất) 四十年份( 其一)
 37. Tứ thập niên phần (kỳ nhị) 四十年份( 其二)
 38. Tứ thập niên phần (kỳ tam) 四十年份(其三)
 39. Tứ tuyệt 四绝
 40. Úc châu võng cầu công khai tái 2017 澳洲網球公開賽2017
 41. Vấn phát thái 问发彩
 42. Việt Hoàng Liên Sơn sơn đạo đáo Sa Pa 越黄连山山道到 Sa Pa
 43. Vịnh Kiều về hải cẩu ở Bình Thuận
 44. Xuất sai kiểm tra hương thôn điện mục 出差检查乡村电目
  1
 45. Yến thượng thi 宴上詩
  1