Sông hồ ngàn dặm tới nơi đây
Thấp thoáng tường rêu dưới bóng cây
Khe nước núi Long đi đổ đó
Táng trên non Bắc hổ mang thây
Điềm lành sinh cháu ra làm tướng
Ngôi đế nhiều mưu việc khéo thay
Sách nói ba đời còn rõ rệt
Thì ra bốn mặt thiếu cao dày

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)