hương lô năng rọi sinh làn khói
thác trong tầm mắt trước xa xa
cuòn cuộn nươc rơi ba nghìn thước
tưởng tròi tuôn xuống dãy ngân hà!!