Hạc vàng người xưa cưỡi đi đâu
Đất này còn trơ Hoàng Hạc lầu
Hạc vàng một đi không trở lại
Mây trắng ngàn năm vẫn trên đầu
Sông tạnh Hán Dương cây rõ bóng
Cỏ thơm Anh Vũ bãi xanh màu
Chiều xuống quê hương đâu khuất bóng
Khói sóng trên sông khiến ai sầu!