Đây đường Nam ra Bắc
Xa, lo lắng em anh
Núi sông ngàn dặm cách
Gió tuyết thân một mình.
Đêm trọ mộng tình nhà
Hành trang dạ thiết tha
Nhà nghèo lo lắm chuyện
Ngày ngắn ngại đường xa
Nhạn sa bến khói lạnh
Sương, quạ tụ cỗ thành
Gò cao chân bước mạnh
Tây Sở ngóng Nam Kinh.