Lâu không về núi Đông chơi
Tường vi hoa nở mấy hồi chẳng hay
Hợp tan mây trắng còn bay
Trăng khuya rơi xuống nhà ai sáng bừng