Đầu giường ánh trăng sáng
Ngỡ mặt đất phũ sương
Ngước đầu nhìn trăng sáng
Cuối đầu nhớ cố hương