Hôm nay nâng chén trước hoa
Dặn lòng quyết uống say thật mà
Chỉ e hoa biết nói
Em đây không nở cho người già