Mùi cơm thơm, lắng rặng cây
Khói nhà trên núi tạnh ngày mưa xuân
Hoa long lanh, suối trong ngần
oanh rừng đang hót trẻ ai khóc đòi