Giang sơn muôn dặm mất cơ đồ
Áo chiến còn đâu vệt đất thô
Vọng tiếng quốc kêu nhoà huyết lệ
Long câu buông vó chợt quay đầu
Tuổi già như gió chiều thu thổi
Lòng lạnh dưới trăng bóng xuân cô
Thành bại nghìn năm như cát bụi
Còn đâu trần thế chuyện chinh phu