Ngay gốc hỏi tâm trẻ
Rằng sư kiếm thuốc hái
Chỉ ở nội tâm đây
Căn sâu dấu không thấy.