Dưới đây là các bài dịch của Việt Thao. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đối liên điếu Bùi Viện (Nguyễn Văn Tường): Bản dịch của Việt Thao

Dồn non vượt biển nào ai mạnh;
Yêu nước thương nhà chỉ tự đau.

Ảnh đại diện

Trùng hoạ Đồng Hiên hoà Hộ bộ nguyên vận (Trần Văn Gia): Bản dịch của Việt Thao

Cướp đất ta rồi lại dối hoà,
Chiếm xong lại muốn lấn dần ra.
Đặt điều “khí vận” an bài số,
Chẳng kể sách trời định nước ta.
Vì nghĩa quên mình đâu thiết rượu
Không người chí hướng chớ nên ca.
Tống triều ai nấy cùng chung sức
Quân Khiết dù hăng mấy cũng tà.

Ảnh đại diện

Phụng sứ lưu biệt (Bùi Viện): Bản dịch của Việt Thao

Luống thẹn cùng hiền sĩ,
Quay mình qua biển khơi.
Vừng hồng gần núi Bỉnh,
Mây trắng nổi non Côi.
Thân thế cương thường trọng,
Trùng dương sóng gió dồi.
Ơn thiêng trời bể lặng,
Thu thuỷ chiếc thuyền trôi.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]