Sông Biện chảy,
Sông Tứ chảy,
Chảy tới đầu bến Qua Châu cũ.
Non Ngô điểm điểm sầu.

Nhớ rầu rầu,
Hận rầu rầu,
Hết hận khi nào gặp lại nhau.
Trăng sáng soi người tựa lầu.