Bản dịch trên nhà thơ Hồng Thanh Quang đã dịch thiếu khổ thơ thứ 3 trong nguyên tác.

"Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу"