Dưới đây là các bài dịch của Vũ Minh Tâm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bãi tướng tác (Lý Thích Chi): Bản dịch của Vũ Minh Tâm

Quan hiền sớm lánh chức
Khoái nhất khoản rượu thôi
Sáng, hỏi khách cửa trước
Đến thêm được mấy người

Ảnh đại diện

Trường Can hành kỳ 4 (Thôi Hiệu): Bản dịch của Vũ Minh Tâm

Triều Tam Giang dâng gấp
Sóng Ngũ Hồ cuộn ác
Ta vốn dĩ xem thường
Nặng thuyền nan cứ vượt

Ảnh đại diện

Trường Can hành kỳ 3 (Thôi Hiệu): Bản dịch của Vũ Minh Tâm

Bến dưới nhiều sóng gió
Thuyền nan ít ai dùng
Bạn đường sao chẳng có
Tự mình vượt sóng sông

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]