Thế cuộc mênh mang tuổi sớm già
Đất trời thu lại chỉ say ca
Gặp thời đồ điếu thành công dễ
Lỡ vận anh hùng nuốt hận đa
Giúp chúa những mong nâng địa trục
Rửa binh không lối kéo thiên hà
Quốc thù chưa trả đầu mau bạc
Bao độ mài gươm dưới nguyệt tà