Phong trào tranh đấu rộn năm châu,
Sự tự do, ai chẳng ước cầu.
Đầu bạc trai kia lo nợ nước,
Môi son gái nọ gỡ thù sâu.
Nói bàn chê chán đời rơm rác,
Sống chết theo cùng cuộc bể dâu.
Tình tự phô bày trên mặt giấy,
Khiến người đọc tới phải rung đầu.