Bồ đào thơm ngát chén lưu ly,
Say sưa chưa kịp gọi người đi.
Cười đủ máu say thôi không hỏi,
Chinh chiến xưa nay chỉ có đi.