Vợ hỏi ngày về chưa biết đâu,
Ba Sơn mưa xuống đầy ao thu.
Bao giờ chong nến cửa Tây hỡi
Lại chuyện thâu mưa đêm với nhau.