Dưới đây là các bài dịch của Tuấn Sinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Du Đằng giang dữ hữu nhân đăng Kim Chung tự, tuý hậu lưu đề (Cao Bá Quát): Bản dịch của Tuấn Sinh

Trai ba mươi tuổi chẳng nên danh
Mải gót chưa nguôi nỗi bất bình
Tóc cụt vẫn còn thương sức tớ
Cỏ mê sao cứ vướng chân mình?
Có trò là kẻ thương Tiêu tử
Không rượu hòng ai chuốc bộ bình?
Ca đoạn bảy bài nhìn trở lại
Cau mày thêm giận kiếp phù sinh

Ảnh đại diện

Cửu nhật chiêu khách (Cao Bá Quát): Bản dịch của Tuấn Sinh

Giam cầm nay lại cuối thu rồi
Mượn buổi trùng dương chuốc chén mời
Tết mới ai đùa người mất mũ
Tiên còn vừa thử chuyện mang roi
Nhìn quanh khách lạ là ta cả
Ngồi đó, người này ít tuổi thôi
Tiệc khác sau này bao có nữa
Cuộc chơi kỳ tuyệt viết nên lời

Ảnh đại diện

Quá Quảng Trị tỉnh (Cao Bá Quát): Bản dịch của Tuấn Sinh

Vào nam, hai cửa ải vừa qua,
Vào đến Minh Lương thấy lạ ra.
Nhặt nhạnh lợi Tề non bể sẵn,
Sẻn so tục Ngụy dép xiêm xưa.
Khu rừng bát ngát tòa thành chắn,
Bãi cát mênh mang mặt biển xa.
Nghe nói sáu rồng vừa ngự tới,
Cung vua sẵn đó lại cung vua!

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]