Cướp giáo Chương Dương đó,
Bắt thù Hàm Tử đây.
Thái bình nên gắng sức,
Muôn thuở nước non này.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988