Muôn vàn tơ giỡn khi sang,
Hạt bay phấp phới bên đàng ngày xa.
Liễu sao phiêu lãng bằng ta,
Ưu tư một kiếp xuân là tàn thôi.