Trong tù không rượu cũng khong hoa
Cảnh đẹp, làm sao thoả lòng ta?
Người qua cửa sổ nhìn trăng sáng
Trăng ngoài khe cửa ngắm thi gia