Trăng canh ba
Ánh sáng trước sân như lê như tuyết
Như lê như tuyết
Như buồn lạnh căm
Như đỗ quyên kêu nhỏ máu

Vua tôn hứa lời cớ sao cự tuyệt
Ruộng dâu trên nuốt lại câu từ biệt
Nuốt lại câu từ
Đầu khe nước chảy
Thay người nghẹn ngào sầu than