Thuyền lầu khua trống đến Ô Long
Bách nhị quan hà đây yếu xung
Giáp bãi núi cao xanh ngắt ngắt
Tiếp trời sóng vổ biếc trùng trùng
Triều xưa sự nghiệp còn di tích
Nước Việt dư đồ nhân cựu phong
Lương bể chẳng từ gì cáu bẩn
Sông ngòi đâu cũng hướng về đông